..:: گروه هاي آموزشي » گروه رفتار حرکتی ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
آخرین اخبار
خبر جدیدی وجود ندارد!
گروه رفتار حرکتی
عکس  ایمیل  شماره تماس  مرتبه علمی  تحصیلات مدیر گروه   
             
 parisahejazi@alzahra.ac.ir
 2672 استادیار   (phD)رفتار حرکتی 
دکتر پریسا حجازی دینان

اعضای گروه

 
   m.shojae@alzahra.ac.ir
 2678  دانشیار  (PhD)رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
دکتر معصومه شجاعی   
   a.daneshfar@alzahra.ac.ir 
 2682  دانشیار  (phD)رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
دکتر افخم دانشفر   
   mrahimiyan@alzahra.ac.ir
 2672  استادیار  (phD)تربيت بدني
دکتر مریم رحیمیان مشهدی   
 


r.rahavi@alzahra.ac.ir  2680  استادیار   دکتر رزا رهاوی   
    2698  استادیار   دکتر پروانه شمسی پور   
      m.abdoshahi@Alzahra.ac.ir                  

 2698 استادیار
دکتر مریم عبدالشاهی