..:: شوراها ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
همایش ها و کنفرانس ها
آرشیو اخبار
منشور اخلاقی
انجمن ها
برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
مجموعه تصاویر
فرایندها
اخلاق در پژوهش
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title
 شوراهای دانشکده کمينه

هیئت رئیسه دانشکده 


دکتر معصومه شجاعی: رئیس دانشکده

دکتر نیکو خسروی: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر پروانه نظرعلی:معاون اجرائی و پژوهشی

  


 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده  

دکتر معصومه شجاعی: رئیس دانشکده

دکتر نیکو خسروی: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر افسانه شمشکی: مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

دکتر ناهید اتقیاء: مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر پریسا حجازی: مدیر گروه رفتار حرکتی


شواری پژوهش دانشکده

دکتر معصومه شجاعی: رئیس دانشکده

دکتر پروانه نظرعلی:معاون اجرائی و پژوهشی

دکتر افسانه شمشکی: مدیر گروه فیزیولوژ یورزشی

دکتر ناهید اتقیاء: مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر پریسا حجازی: مدیر گروه رفتار حرکتی

شورای ترفیع دانشکده

دکتر معصومه شجاعی: رئیس دانشکده

دکتر پروانه نظرعلی:معاون اجرائی و پژوهشی

دکتر نیکو خسروی: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مهدیه رحمانی: کارشناس ترفیع دانشکده